Zarys Historyczny

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozakowicach

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozakowicach powstała w 1924 roku kiedy to zebrało się kilkunastu mieszkanców Kozakowic i wybrali z pośród siebie zarząd składający się z sześciu osób, a byli to:

Jan Cymorek– naczelnik
Jerzy Mamica – z-ca naczelnika
Józef Krużołek – sekretarz
Jan Małysz – d-ca oddziału
Jan Kubok – skarbnik
Jerzy Niemiec – oddział ratunkowy
Wówczas Kozakowice były niewielką wioską, liczącą sobie 291 mieszkańców.

Jednym z pierwszych działań jakie podjął Zarząd po uchwaleniu statutu było pozyskanie obiektu dla Straży. W tym celu wraz z pozostałymi członkami postanowił zbierać materiał na budowę strażnicy, którą wybudowano w czynie społecznym i oddano do użytku w 1926 roku. Strażnica ta wybudowana została naprzeciwko cmentarza w Kozakowicach Górnych, obecnie w tym miejscu znajduje się skrzyżowanie ul. Dra. Andrzeja Cinciały z ul. Główną. Powstała strażnica była skromna i mała, ale na ówczesne czasy i możliwości wystarczająca. W strażnicy miało się znaleść pomieszczenie dla zakupionej od straży w Cieszynie w 1924 roku ręcznej sikawki. Sikawka na typowym konnym wozie strażackim służyła jednostce i mieszkańcom do 1948 roku, bowiem lata II -gej wojny światowej nie pozwoliły na to by unowocześnić sprzęt strażacki.

Po wojnie, w roku 1948 przy pomocy Gminnej Rady Narodowej w Goleszowie i mieszkańców Kozakowic postanowiono zakupić motopompę marki Leopolia M-800, która też niestety musiała być wieziona do ćwiczeń czy pożaru wozem konnym na tzw. Stajwoku z zaprzęgiem konnym rolnika Józefa Krużołka. Marzeniem ówczesnego zarządu, którego prezesem był Jan Śliż a naczelnikiem Karol Nowak, było jednak zdobycie samochodu, to też w roku 1950 zakupiono ciężarówkę marki Fordson, która po przystosowaniu do przewozu sprzętu i strażaków była wówczas dużym osiągnięciem dla OSP. Zakup nowego sprzętu pociągnęła za sobą konieczność znalezienia większego pomieszczenia dla jednostki. Powstał pomysł budowy nowej strażnicy.

Było to w lipcu 1957 roku. Od tego czasu zaczęto gromadzić materiał, chociaż lokalizacji na nowy obiekt jeszcze nie było. W roku 1958 zakupiono pod budowę parcelę przyległą do cmentarza. Wykonany został projekt nowej strażnicy z przystosowaniem do terenu. Z upływem czasu okazało się, że owa parcela jest za mała na ówczesne wymagania. Wyszukano inną parcelę o powierzchni 22 arów, na której do dziś się znajdujemy. Wszystkie nieporozumienia dotyczące wielkości parceli i związane z tym czynności notarialnie oraz niszczejący materiał zniechęciły strażaków do kontynuowania dalszych prac. Jednak w roku 1965 odnowiono Społeczny Komitet Budowy Strażnicy, którego przewodniczącym został Gustaw Pieszka, i od tego momentu ruszyła budowa nowej remizy. Był to przełomowy moment w naszej jednostce, bowiem już w następnym roku wmurowano kamień węgielny jak również akt erekcyjny w fundament naszej strażnicy. W tym samym roku przydzielony nam został samochód z demobilu marki Dodge ¾ na miejsce złomowego Fordsona. Przyśpieszyło to przekazanie w październiku 1967 roku naszej obecnej strażnicy. Kolejny samochód marki Gaz – 63 wycofany z wojska w roku 1971 zastąpił jeszcze starszą Dodge ¾.

W roku 1976 nasza jednostka wytypowana została do zawodów strefowych grupy drugiej w Rudzie Śląskiej, gdzie po Katowicach i Opolu nasza sekcja wywalczyła III miejsce, za co ówczesny Komendant Rejonowy SP mjr. Karol Błanik nagrodził nas nową motopompą typu Polonia M-800, która była w pełni eksploatowana do roku 1993.

Rok 1978 – następuje kolejna zmiana samochodu Gaz -63 na samochód typu GM na podwoziu Stara 21 który wśród samochodów innych gmin woj. Bielskiego też już wyglądał na staruszka.

Lata 1980 – 1984r to pierwsza modernizacja obiektu : wykonano centralne ogrzewanie , ogrodzono przyległą do budynku działkę.

W dwa lata później w 1986 roku Komenda Rejonowa w Cieszynie przydzieliła nam samochód typu Star 660 GBM. W trzy lata później w 1989 roku decyzją Rejonowego w/w Star 600 przekazany został do OSP w Cisownicy, natomiast na jego miejsce otrzymaliśmy 6-ty już licząc od roku 1950 roku samochód Star-25 typu GBAM, wycofany z OSP Ustroń -Polana a eksploatowany w naszej jednostce do dnia 05.01.2006r.

1994 r kolejna modernizacja obiektu: Odnowiono wnętrze budynku, elewację zewnętrzną, wykonano również prace porządkowe i drobne remonty bieżące.

W roku 2002 zakupiono z własnych środków mundury koszarowe oraz tzw. UPS-y dla Jednostki Operacyjno-Technicznej.

Rok 2003 – Dzięki wspólnej inicjatywie z mieszkańcami oraz dużym zaangażowaniu ówczesnego sołtysa Kozakowic p. Krzysztofa Kohuta, podpisano porozumienie z Urzędem Gminy w Goleszowie i rozpoczęto budowę boiska sportowego na terenie byłego Kółka Rolniczego w Kozakowicach Dolnych. Celem tej inicjatywy było powstanie boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki oraz placu zabaw dla najmłodszych.

Budowę zakończono w 2009r kiedy to w maju nastąpiło jego oficjalne otwarcie.

W latach 2004 – 2005 wymieniono część stolarki okiennej , wymieniono również w części budynku instalację grzewczą.

W roku 2005 w wyniku zorganizowania wspólnie z Radą Sołecką oraz KGW obchodów 700-lecia sołectwa przed budynkiem remizy odsłonięto pamiątkowy obelisk upamiętniający to wydarzenie.

W roku 2006 za wycofanego Stara-25 został zakupiony wspólnie z Urzędem Gminy w Goleszowie od jednostki OSP Koniaków Star 266 typu GBM, który znacznie poprawił sprawność bojową jednostki. Zakupiono również z środków własnych dla Jednostki Operacyjno-Technicznej agregat prądotwórczy wraz z dwoma masztami oświeleniowymi, oraz pompę pływającą ,,Niagara”.

Rok 2008 –przystąpiono do VI edycji konkursu „ Działaj Lokalnie” organizowanego przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Młodzieży Twórczej. Celem projektu pod nazwą

„ Od Juniora Do Seniora” była budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci który powstał na terenie OSP obok remizy. Powstanie tego obiektu było połączone z cyklem imprez dla najmłodszych.

W tym też roku Jednostka Operacyjno-Techniczna otrzymała nowa pompę szlamową zakupioną dzięki dotacji ZOSP RP oraz Urzędu Gminy w Goleszowie

Rok 2008 to przystąpienie OSP do realizacji pierwszego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki pozyskanym środkom finansowym na przestrzeni lat 2008 – 2012 przeprowadzono kilka projektów, które pozwoliły mieszkańcom i strażakom na pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych jak również pozyskano środki na zakup wyposażenia obiektu i przedziału bojowego.

W 2009 roku zrealizowano trzy projekty ze środków Unii Europejskiej a rok 2010 to realizacja kolejnych 4 projektów w tym szkoleń dla strażaków w ramach obsługi pił spalinowych i kwalifikowanej pierwszej pomocy

Rok 2011 – realizacja projektu „ Pomysł na Sukces” w ramach którego uczestnicy zajęć pozyskiwali wiedzę i umiejętności w zakresie własnej działalności gospodarczej.

W tym też roku pierwsza kobieta w OSP Kozakowice ukończyła kurs podstawowy dla strażaków – ratowników i weszła w skład przedziału bojowego jednostki.

W roku 2012 zrealizowano kolejne dwa projekty.

Pierwszy dla mieszkańców gminy Goleszów a drugi projekt to pierwsze w powiecie szkolenie dla strażaków ochotników w zakresie ratownictwa wysokościowego.

Uczestniczące w nich druhny i druhowie szkoli się na obiektach Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju, Chorzowie oraz jaskiniach Jury Krakowsko- Częstochowskiej.

Na przestrzeni lat 2009-2012 jednostka wzbogaciła się w ramach realizowanych projektów w profesjonalne pilarki spalinowe , zestaw PSP R-1 umożliwiający działania z ratownictwa medycznego, jak również sprzęt do ratownictwa wysokościowego. Została wyposażona również w aparaty powietrzne i podłączona do systemu radiowego alarmowania .

W tym też okresie wykonano dalsze prace modernizacyjne obiektu takie jak: dalsza modernizacji instalacji grzewczej, wymiana części stolarki okiennej , wymiana instalacji elektrycznej. Prace te wykonano z środków własnych.

28 września 2013 roku w Skoczowie istniejąca w OSP Kozakowice Żeńska Drużyna Pożarnicza zajęła 1 miejsce w zawodach

Sportowo- Pożarniczych na szczeblu powiatowym a tym samym zakwalifikowała się na szczebel wojewódzki tych zawodów.

W 2014r Urząd Gminy w Goleszowie zakupił dla nas samochód STAR 266 GBAM 2,5/16+8, który słuzył w jednostce OSP Ustroń Centrum. Samochód po remoncie blacharsko lakierniczym, wymianie ogumienia i innych naprawach z dniem 01.02.2015r wszedł do podziału bojowego jednostki za wycofanego Stara 266 GBM.

Na zakończenie przypomnimy jak na przestrzeni lat wygląda obsada prezesów i naczelników naszej jednostki.

Prezesi:

1924 – 1945 Jan Cymorek
1946 – 1951 Józef Krużołek
1952 – 1958 Jan Śliż
1959 – 1960 Pławeł Hławiczka
1960 – 1961 Paweł Łyżbicki
1961 – 1963 Jan Sikora
1963 – 1967 Jan Śliż
1967 – 2001 Gustaw Pieszka
2001 – nadal Marian Machalica
Komendanci i Naczelnicy:

1924 – 1931 Ludwik Śliż
1932 – 1945 Józef Krużołek
1946 – 1967 Karol Nowak
1967 – 1974 Edward Rakowski
1974 – 2004 Jan Pszczółka
2004 – nadal Władysław Cieślar


W dzisiejszych czasach znaczenie jednostki takiej jak nasza OSP znacznie się zmieniło, choć doskonale wyposażona nie jest to jednostka należąca do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, więc jej znaczenie jest bardziej lokalne. Nie znaczy to, że nie potrzebne. Jednostka jest zaangażowana w wiele inicjatyw społecznych na terenie Kozakowic jak również gminy Goleszów polepszających komfort życia oraz atrakcyjność miejscowości.

Poniższa prezentacja jest troszkę już nieaktualna lecz jest ciekawa i miła oku