Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce

i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej

  

           Projekt „ Od Juniora do Seniora”
W ramach projektu dofinansowanego z Funduszu „Działaj Lokalnie” w Kozakowicach powstał przy współpracy OSP, KGW i mieszkańców Plac Integracji – Od Juniora do Seniora. Inwestycja ta była działaniem realizowanym w celu integracji społeczeństwa, szerzenia kultury fizycznej i sportu.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

unia

 


            projekt „Kuchnia regionalna – nauka pieczenia i gotowania”

  Realizacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a który był realizowany w 2009r. Polegał na czterech miesiącach kulinarnych zajęć z przygotowywania tradycyjnych potraw i wypieków oraz nowoczesnej kuchni.

 

            projekt pt. „ Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży ‘

współfinansowanyze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 9.5 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową objętą projektem stanowiło 25 osób w wieku od 6 do 19 lat. Co środę

w przeciągu pięciu miesięcy dzieci spotykały się na zajęciach prowadzonych instruktora.

W tym czasie miały możliwość poznania różnych technik wyrazu artystycznego, od malarstwa pastelami, farbami akrylowymi połączonego ze szkicami w plenerze przez projektowanie biżuterii, mozaiki, techniki decupage, po tworzenie odlewów i przestrzennych rzeźb gipsowych.

            Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, w ramach zajęć, udało się zorganizować całodzienną wycieczkę do Krakowa, zajęcia w pracowni ceramicznej a także wizytę w Muzeum Cieszyńskim.

Z budżetu projektu zakupiono sprzęt oraz farby, dzięki czemu dzieci mogły pracować ( tworzyć) na profesjonalnym sprzęcie i materiałach.


           

            projekt pt. „ Easy English‘

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania 9.5 Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową objętą projektem stanowiły dzieci oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Tworzyli oni trzy grupy zajęciowe, które spotykały się raz w tygodniu w przeciągu sześciu miesięcy na zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli.

W tym czasie miały możliwość pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Pomocne w tym były również organizowane przez wykładowców spotkania z lektorami.

            Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, z budżetu projektu zakupiono sprzęt multimedialny, dzięki czemu zajęcia mogły być prowadzone na profesjonalnym sprzęcie. Uczestnicy projektu otrzymali również publikacje ułatwiające uczenie się języka.


            projekt w ramach Priorytetu IX, Działanie 6.3 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Bądź fachowcem-kurs pilarzy dla OSP”.

Był to projekt skierowany do członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Goleszów. Po zakończeniu rekrutacji wyodrębniono dwie grupy po 12 osób, które na zajęciach pogłębiały swoją wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się pilarkami spalinowymi . Realizacja projektu była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 24 osób członków OSP z gminy Goleszów poprzez uczestnictwo w 5 miesięcznym kursie z zakresu obsługi pił spalinowych z którymi mają do czynienia strażacy, który skutkować będzie poprawieniem efektywności działań ratowniczych i zdobyciem nowych umiejętności zawodowych przydatnych na rynku pracy przez członków OSP.


           

           

            Projekt pt. „ Edukacja dla demokracji

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W projekcie uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W projekcie wzięło udział 29 dzieci, które przez 20 tygodni uczestniczyły w zajęcia prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia odbywały się w następujących blokach tematycznych:

„Moja mała ojczyzna”-zajęcia miały na celu wzmacnianie tożsamości regionalnej i patriotyzmu

lokalnego, dzieci zapoznawały się z otaczającą nas przyrodą, zasadami ekologicznymi.

„Mały Demokrata”- zajęcia polegały na wzmacnianiu wiedzy o roli dziecka

w społeczeństwie, przygotowanie do bycia świadomym, odpowiedzialnym obywatelem.

„Tolerancja”- zabawy pozwalające w praktyczny sposób odczuć problemy i bariery z jakimi

spotykają się osoby niepełnosprawne. Zajęcia budujące asertywność, otwartość i wrażliwość

na potrzeby innych.

W ramach zajęć dzieci odwiedziły Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie,

jak również uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariusza Ruchu Drogowego

Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

           


Kurs pt. „ABC przedsiębiorczości szansą dla mnie”

Celem ogólnym projektu w ramach, trwających 6 miesięcy zajęć było wyposażenie kursantów w rzetelną wiedzę umożliwiającą założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Podczas 90 godzin zajęć i ćwiczeń oprócz tematów związanych ściśle z ekonomią i marketingiem, można było pod okiem psychologa doskonalić swoje zdolności interpersonalne a w części zajęć poświęconej zagadnieniom prawnym skorzystać z wiedzy prawniczej.


            projekt w ramach Priorytetu IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „English is fun”

nr. projektu: POKL.09.05.00-24-055/09. W projekcie uczestniczyło 24 młodych ludzi w wieku szkolnym. Pracowali oni w podziale na trzy grupy, które pod czujnym i fachowym okiem pedagogów przez 20 tygodni pogłębiały swoją wiedzę i umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Pomagał w tym zakupiony w tym celu sprzęt multimedialny, który był wykorzystywany w czasie zajęć. Głównym celem projektu było pobudzenie do kształcenia, podnoszenia świadomości w zakresie korzyści płynących z kształcenia w zakresie języka angielskiego.

 

Projekt pt.,, Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy’’,

finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

W profesjonalnym szkoleniu udział wzięło 24 strażaków rekrutujących się z jednostek OSP z terenu całej gminy. Chociaż oferta szkoleniowa skierowana została przede wszystkim do strażaków, którym podczas akcji ratowniczych umiejętność udzielenia pierwszej pomocy może okazać się niezbędna, ciekawostkę stanowi fakt że wśród kursantów znalazło się 8 pań.

Szkolenie przeprowadzone przez Biuro Kadr Medycznych – firmę z Katowic zakończył egzamin państwowy przed komisją w skład której wchodzili: Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej woj. śląskiego prof. dr hab.n. med Krystyn Sosada, Specjalista medycyny ratunkowej dr n. med. Wojciech Żurawiński oraz Ratownik Medyczny mgr Michał Staropolski. Pozytywnie zdany egzamin uprawnia do używania tytułu ratownika.

Trwałym śladem po przeprowadzonym kursie jest sprzęt ratowniczy, w postaci kompletnie wyposażonej torby PSP R-1, deski transportowej, kompletu szyn Kramera

Jednak najważniejszym rezultatem jest podniesienie poziomu wiedzy w dotyczącej pierwszej pomocy przedmedycznej niezbędnej do ratowania życia i zdrowia.

 

 


Kurs pt. „Pomysł na sukces”

Pomysłodawcami projektu stali się sami mieszkańcy Kozakowic , którzy przy okazji różnego rodzaju spotkań oraz wcześniej prowadzonych projektów, wskazali na celowość takiej inicjatywy , określili też zagadnienia które chcieliby poruszyć w trakcie zajęć.

Głównym celem szkolenia było doradztwo w zakresie prowadzenia małych i średnich gospodarstw w taki sposób aby stały się bardziej rentowne. Stąd wynikła różnorodność podejmowanych tematów. Dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w oparciu o fundusze unijne kierowane na tereny wiejskie, przygotowano spotkania ze specjalistami z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, którzy precyzyjnie informowali kto, na co i w jaki sposób może się starać o dotację. Praktyczna część tych zajęć polegała na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie własnego projektu.

Dla zainteresowanych ogrodnictwem ciekawie przedstawiały się spotkania uczące jak w sposób pro-ekologiczny pielęgnować przydomowe uprawy. Na dowód że bez chemicznych środków ochrony roślin ,,marchew’’ też urośnie, odwiedziliśmy demonstracyjne gospodarstwo ekologiczne pani Marii Sordyl w Czańcu, gdzie oprócz kilku hektarów upraw można było zobaczyć ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Przy okazji tego wyjazdu zostaliśmy zaproszeni do Kóz gdzie oglądaliśmy plantację państwa Szetyńskich specjalizujących się w uprawie roślin jagodowych. Nie był to jedyny wyjazd jaki podczas trwania projektu miał miejsce. W pamięci wszystkich zapisał się wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego ,, Na Połomiu” w Istebnej oraz biesiada złożona z miejscowych specjałów. Były też spotkania z projektantem zieleni, bardzo interesujące okazały się wykłady z weterynarii, oraz kurs komputerowy który cieszył się zainteresowaniem zwłaszcza wśród osób starszych.

To tylko część tego co działo się w trakcie projektu „Pomysł na sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji realizowanego przez OSP Kozakowice.

 

            Projekt pn: ,,Na straży swoich umiejętności”

to szkolenie 30 strażaków (w trzech grupach), które miało na celu uzyskanie przez nich umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego. Osoby, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin teoretyczny i praktyczny zdobyły tytuł młodszego ratownika. Szkolenie jak każde tego typu składało się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zajęcia odbywały się na obiektach OSP gminy Goleszów oraz obiektach Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu – Zdroju i Chorzowie.Projekt był realizowany w oparciu o program zatwierdzony przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Straży Pożarnej w Warszawie. W ramach projektu OSP Kozakowice pozyskało specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wysokościowego, który pozostanie na wyposażeniu jednostki.

                                                          

 

           
Projekt pod nazwą „ Nowe kwalifikacje”.

Celem projektu było uzyskanie przez jego uczestników nowych kwali­fikacji zawodowych. Projekt podzielony był na dwie części. Pierwsza część projektu to kurs z zakresu obsługi kas fiskalnych, druga część to kurs obsługi komputerowego programu magazynowego „Su­biekt” i podatkowej księgi przychodów i rozchodów „Rachmistrz”. W ramach projektu zorganizo­wano zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz dodatkowe zajęcia obejmujące zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych i księgowości. Uzyskana wiedza zwiększy atrakcyjność uczestników projektu na rynku pracy. Oba projekty były współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX działanie 9.5 –Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.